Lời bài hát Tưởng Đến Gần Xa

Tưởng đến ấy mấy xa tôi gần i xa, Ấy mấy xa tôi gần i xa. Song í le tôi còn dở bận ấy mấy dầu rằng chị hai ơi. Việc í i i nhà, việc nhà tôi chửa a xong, Việc í i i nhà việc nhà tôi chửa a xong. Ngậm i ngùi trong dạ ấy mấy mong tôi nhớ a mong, Ấy mấy mong tôi nhớ a mong. Ngẫm í xem là xem thế sự ấy mấy dầu rằng chị ba ơi. Chạnh í i i lòng chạnh lòng tôi cả a hai, Chạnh í i i lòng chạnh lòng tôi cả a hai. Làm chi cho bận ấy mấy hai tôi cả a hai Ấy mấy hai tôi cả a hai. Thuyền câu là câu lơ lửng ấy mấy dầu rằng chị tư ơi. Thuyền í i i chài thuyền chài lơ lửng lửng lơ. Thuyền í i i chài, thuyền chài lơ lửng lửng lơ. Thuyền câu lơ lửng ấy mấy sông tôi bên sông Ấy mấy sông tôi bên i sông. Thuyền chài là chài lơ lửng ấy mấy dầu rằng chị năm ơi. Giữa í i i dòng giữa dòng người đợi ai. Giữa í i i dòng...giữa dòng tôi ì...i...thương...í...í...i.

Đăng nhận xét